Kontakt   

`

  • Odsłony: 233

Wychowywanie dzieci w wieku szkolnym

Rząd USA szacuje, że 10-11% wszystkich dzieci urodzonych w USA było prenatalnie narażone na alkohol lub narkotyki, a często jedno i drugie. Statystyki prowadzone wśród dzieci w pieczy zastępczej wskazują na bardzo wysoki odsetek dzieci po PAE lub ekspozycji na narkotyki w życiu płodowym. Szacuje się, ze aż do 80% dzieci w tej grupie podlega prenatalnej ekspozycji na substancje toksyczne i teratogenne.

Jeśli matka biologiczna w czasie ciąży sięga po alkohol bądź narkotyki, naraża to płód. W zależności od dawki, czasu i warunków tej prenatalnej ekspozycji, może dojść do różnorodnych niepełnosprawności dziecka. Na fakt ten wpływają również takie czynniki jak: historia matki, cechy indywidualne oraz cechy/genetyka rozwijającego się płodu.

Więcej informacji …

https://creatingafamily.org/adoption-category/adoption-blog/prenatal-exposure-part-1-parenting-babies-through-elementary-ages/

kcpulogo       

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom